02/02/2023

કેશોદ – ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની ​

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની કેશોદ ખાતે આવેલ શાખા ની મુલાકાત લઈ બેંક ના સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની કામગીરી અંગે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ.
English English ગુજરાતી ગુજરાતી