05/10/2022

બીલખા શાખા- ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી. હેઠળ બીલખા ખાતે આવેલી શાખાની બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે મુલાકાત લઈ બેંક ના સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની કામગીરી અંગે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી બેંક ને વધુ માં વધુ પ્રગતિ કરે એ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ.

English English ગુજરાતી ગુજરાતી