04/06/2023

કેશોદ – ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની ​

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે  કેશોદ ખાતે આવેલ શાખા ની મુલાકાત લઈ બેંક ના સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની …