15/07/2024

તાલાલા પેટા બ્રાંચ ખાતે બેંક ના ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે મુલાકાત કરી

તાલાલા પેટા બ્રાંચ ખાતે બેંક ના ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે મુલાકાત કરી આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક ની તાલાલા પેટા બ્રાંચ ખાતે બેંક ના ચેરમેન …