24/03/2023

મેંદરડા ખાતે આવેલ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.

આજરોજ મેંદરડા ખાતે આવેલ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની બ્રાન્ચ ખાતે બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે વિઝિટ કરી બેંક ના કર્મીઓ સાથે મુલાકાત કરી

English English ગુજરાતી ગુજરાતી