04/03/2024

વિસાવદર શાખા – ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી .

આજરોજ વિસાવદર ખાતે આવેલ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી .જૂનાગઢ ની પેટા શાખા ખાતે ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે મુલાકાત કરી, બેંક ના સ્ટાફ સાથે વાતચીત …