15/07/2024

બીલખા શાખા- ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી. હેઠળ બીલખા ખાતે આવેલી શાખાની બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે મુલાકાત લઈ બેંક ના સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની …