22/09/2023

જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે જીલ્લા સ્તરીય ટેકનિકલ સમિતિ (DLTC) ની બેઠક મળી

આજરોજ જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે જીલ્લા સ્તરીય ટેકનિકલ સમિતિ (DLTC) ની બેઠક મળી,જેમાં હાજરી આપી બેઠકમાં નાબાર્ડ ના અધિકારી તેમજ જૂનાગઢ પોરબંદર ગીર-સોમનાથ જિલ્લાની રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના અધિકારીઓ જિલ્લા રજિસ્ટર તેમજ પશુપાલન, ખેતીવાડી તેમજ ફીસરીસ ખાતાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જેમાં વર્ષ.2022-23 માટેના પાક ધિરાણ ના દર નક્કી કરવામાં આવેલ