05/03/2024

કેશોદ – ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની ​

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની કેશોદ ખાતે આવેલ શાખા ની મુલાકાત લઈ બેંક ના સ્ટાફ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની કામગીરી અંગે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ.