15/07/2024

ચોરવાડ ખાતે ધી. જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી

આજરોજ ચોરવાડ ખાતે ધી. જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની પેટા શાખા ખાતે કર્મચારી સાથે બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે  મુલાકાત કરેલ અને બ્રાન્ચ માં ચાલી રહેલી કામગીરીની નોંધ લીધેલ