24/03/2023

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના “ગીર ગઢડા” ખાતે ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે વિઝિટ કરી

આજરોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના “ગીર ગઢડા” ખાતે ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની શાખા ખાતે બેંકના ચેરમેન શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે વિઝિટ કરી બેંકની કામગીરી વિશે કર્મચારીઓ …

English English ગુજરાતી ગુજરાતી