29/05/2024

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બ્રાન્ચ મેનેજરો સાથે ઓનલાઇન વિડીઓ કોન્ફ્રાસિંગ દ્વારા મિટિંગ કરેલ.

આજરોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બ્રાન્ચ મેનેજરો સાથે ઓનલાઇન વિડીઓ કોન્ફ્રાસિંગ દ્વારા મિટિંગ કરેલ અને આગામી તા12/12/2021 નાવેરાવલ બ્રાન્ચ ના ભૂમિપૂજન કાર્યક્રમઅંગે જરુરી સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન …

નાબાર્ડ ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાહેબ સાથે બેઠક

જૂનાગઢ સર્કિટ હાઉસ ખાતે નાબાર્ડ ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાહેબ સાથે બેઠક કરવામાં આવી જેમાં ઉપસ્થિત રહી બેન્કના ઇન્સ્પેકસન કરાયા બાદ જરૂરી ચર્ચાઓ કરી …